Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Skolerett

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Ufrivillig skolefravær – «skolevegring»?
Mistrivsel, ekskludering?
Brudd på opplæringsloven?
Barnehage?
Brudd på taushetsplikt – uhjemlede bekymringsmeldinger?
Statsforvalter?
Anmodning om tilsyn?
Anmeldelse?
Erstatning?

Mange barn har mistrivdes på skolen alt for lenge før foreldrene eller barnet oppsøker hjelp. Det kan være snakk om synlig eller usynlig mobbing og utestengelse. Det kan også handle om at barnet ikke finner seg til rette i skolemiljøet uten at man får tak i hva det handler om, eller at barnet har behov for spesialpedagogisk opplæring. 

Med jevnlige mellomrom blir vi kontaktet av fortvilte foreldre til barn som ikke får den hjelpen de har krav på. Dette kan også handle om eller utvikle seg til ufrivillig skolefravær, såkalt «skolevegring». Noen foreldre opplever sågar å bli meldt til barnevernet – for om skolen ikke ser noe negativt på skolen, må det jo være noe galt i hjemmet. Så enkelt er det sjelden.

Vi bistår i kontakten med skolen. Vi tar også saken videre til Statsforvalteren og anmoder om tilsyn ved behov. I særlig grove saker vurderer vi anmeldelse sammen med klientene. Vi vurderer videre om det kan være grunnlag for erstatningskrav.

Opplæringsloven kapittel 9A

I 2012 ble Kristiansand kommune dømt til å betale erstatning til et barn fordi skolen ikke hadde iverksatt tilstrekkelige tiltak for å identifisere mobberne og dermed heller ikke hadde satt inn tiltak rettet mot dem. I kjølvannet av dommen har det vært flere saker hvor kommuner er blitt dømt til å betale erstatning på grunn av mobbing i skolen. Det har de senere årene blitt stadig mer fokus på elevers rett til et trygt og godt psykososialt læringsmiljø. Etter loven har alle elever rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal også forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen og læringen til elevene.

Dette er store ord, men de øvrige bestemmelsene i dette kapitlet er utformet for å ivareta elevenes rettigheter.

Reglene gjelder på skolen og i skoletiden, og tilsvarende for skolefritidsordningen og leksehjelpordningen. Reglene gjelder også når skolen, skolefritidsordningen og leksehjelpordningen har aktiviteter utenfor skolens område, eller blir drevet i lokaler utenfor skolens område. Aktivitetsplikten gjelder uavhengig av hva som er årsaken til at eleven ikke har det trygt og godt, også dersom dette skyldes forhold utenfor skolen. Forhold på skoleveien kan innebære at skolen må sette inn tiltak også der. Det er elevens subjektive opplevelse av skolemiljøet som skal vektlegges. Hvis eleven selv opplyser at han eller hun ikke har det bra på skolen, skal skolen ta dette på alvor og sette inn tiltak.

Hovedbestemmelsen kan på mange måter sies å være opplæringsloven § 9A-4. Den sier først at alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier, det vil stort sett si kommune eller fylkeskommune, i alvorlige tilfeller. Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Alt skolen gjør skal ta utgangspunkt i hva som er best for elevene.

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak. I planen skal det stå hvilket problem planen skal løse, hvilke tiltak som er planlagt, når disse tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for tiltakene og når de skal evalueres. Hvis en elev krenkes av en ansatt skjerpes skolens aktivitetsplikt.

Advokatene våre bistår i en rekke saker om brudd på opplæringsloven kapittel 9A. Vi bidrar også inn i NRKs Brennpunktdokumentar om mobbing i norsk skole som er under utarbeidelse. Vi fronter også saken i media dersom vi mener at det er formålstjenlig og barnet og andre involverte skånes på riktig måte. 

Scroll to Top