Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Arv

Send oss en melding!

Trenger du hjelp?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Arveretten omhandler hva som skal skje med en arvelaters verdier og eiendeler ved dødsfall. Utgangspunktet er at vi alle råder som vi vil over det vi eier så lenge vi lever. Det skilles imidlertid mellom det som kalles dødsdisposisjoner og livsdisposisjoner. De disposisjonene vi gjør mens vi lever, men som kun får betydning når vi dør, må skje i henhold de arverettslige reglene. Disse finner vi hovedsakelig i arveloven. Blant annet vil da pliktdelsarven til livsarvinger måtte hensyntas.

Utgangspunktet er at 2/3 av det arvelater etterlater seg skal gå til livsarvingene, det vil si barn, barnebarn ett. Den resterende 1/3 kan arvelater disponere fritt over ved testament. Grensen er likevel satt på 1,5 million per barn. Det er svært viktig at formkravene til testamenter overholdes. Hvis ikke vil testamentet raskt være ugyldig. Vi hjelper deg med å sette opp testamentet og deponere det i henhold til regelverket.

Vi bistår også ved oppgjør av dødsbo. Vi kan representere én av arvingene overfor de andre, eller hjelpe arvingene sammen med å fordele arven på riktig måte. Målet er at fordelingen av arven skjer på en så lite konfliktfylt måte som mulig. I en del situasjoner er det imidlertid for sent fordi konflikten allerede er blitt tilspisset. Vi bistår da både utenrettslig og i rettslige prosesser om det vurderes som mest hensiktsmessig.

Scroll to Top