Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Pasientskade

Send oss en melding!

Trenger du hjelp ?

Adresse

Pilestredet 15 (5. etg.), 0164 Oslo

Telefon

92257475

Epost

ingunn@arsl.no

Dersom du er blitt utsatt for en svikt ved helsehjelpen og er blitt skadet som følge av dette, kan du ha krav på pasientskadeerstatning. De alminnelige kravene til ansvarsgrunnlag, erstatningsrelevant skade og påregnelig årsakssammenheng må være oppfylt. Det betyr at det er et krav at du er blitt mer skadet på grunn av svikten ved helsehjelpen enn du ville blitt dersom helsehjelpen hadde vært optimal. Som utgangspunkt dekkes rimelige og nødvendige advokatutgifter av Norsk pasientskadeerstatning eller Pasientskadenemnda.

1. Pasientskaden må skyldes svikt i behandlingen

Du må ha fått en skade som skyldes behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging. En slik pasientskade kan være både forbigående og varig. I tillegg må skaden din skyldes behandlingssvikt. Dersom skaden skyldes den sykdommen du ble behandlet for, har du ikke krav på erstatning.

I tilfeller der det oppstår en skade uten at det skyldes svikt i behandlingen, har du normalt ikke krav på erstatning.

I noen helt spesielle tilfeller kan man få erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt. Dette gjelder dersom skaden er spesielt stor og uventet.

2. Pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap

Pasientskaden må som hovedregel ha ført til et økonomisk tap, utover det du uansett ville ha hatt. Formålet med erstatningen er altså å dekke ekstra utgifter som skyldes pasientskaden. Dette kan for eksempel være utgifter til legebehandling, medisiner, transport og lignende. Du kan også få erstatning for inntektstap eller tap av forsørger.

Hvis det økonomiske tapet er under 10 000 kroner, kan du ikke kreve erstatning fra NPE. Du kan i stedet henvende deg direkte til det behandlingstedet der skaden skjedde.

Merk at grensen på 10 000 kroner ikke gjelder for saker som gjelder følger av koronavaksinen. Da dekkes  utgifter skaden har ført til fra første krone, dersom de øvrige vilkårene er oppfylt.

Dersom du har hatt forbigående plager eller en dårlig opplevelse, men ikke et økonomisk tap, vil du ikke få erstatning. Du kan heller ikke få erstatning for «tort og svie».

Menerstatning for ikke-økonomisk tap 
I noen tilfeller kan du få erstatning selv om du ikke har noe økonomisk tap, for eksempel hvis du har fått en varig og betydelig pasientskade. Med varig menes vanligvis at pasientskaden varer i en periode på minst ti år. Med betydelig menes at pasientskaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. Dette er regulert i forskriften om menerstatning. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

3. Pasientskaden må ikke være for gammel

Du kan søke om pasientskadeerstatning senest tre år etter at du burde ha forstått at det er behandlingen eller mangel på behandling som har ført til skaden. Dersom du søker for sent, er kravet foreldet.

Hovedregelen er at et krav om erstatning er foreldet etter tre år.

For at foreldelsesfristen skal begynne å løpe, må du ha forstått at du har fått en skade som har gitt deg et økonomisk tap og/eller varig medisinsk invaliditet. Du må også ha forstått hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse et visst ansvar for å undersøke om skaden din skyldes behandlingen, og hvem som er ansvarlig.

Krav som er mer enn 20 år gamle vil som hovedregel være foreldet. Dette gjelder selv om du ikke har vært klar over skaden og hvem som er ansvarlig.

Foreldelse avbrytes ved at kravet meldes til NPE.


 
Scroll to Top