Advokat Alvik, Røed & Stang Lund

Kontakt oss

92257475

Ingunn Alvik

Ingunn Alvik

Advokat Ingunn Alvik har over 20 års juridisk erfaring. Hun har prosedert en rekke saker for fylkesnemnder og domstoler og har i tillegg erfaring fra offentlig forvaltning og fra akademia.

Alvik bistår hovedsakelig innen helserett, trygderett, barnerett, erstatningsrett, alminnelig forvaltningsrett, arve- og familierett og menneskerettigheter. Hun er opptatt av betydningen av å møte mennesker i vanskelige livssituasjoner med medmennskelighet og respekt og har en utpreget velferdsrettslig bakgrunn.

Advokat Ingunn Alvik har vært ansatt ved universitetene OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge hvor hun har undervist og forsket.

Advokat Ingunn Alvik underviser, veileder og er sensor ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen samt ved barnevern-, sosionom- og sykepleieutdanningene ved OsloMet. Hun veileder masterstudenter hvert semester, først og fremst innen barnerett og menneskerettigheter. Hun brukes også jevnlig som foredragsholder. Alvik står bak rapporten SAMVÆR ETTER OMSORGSOVERTAKELSE (oslomet.no) som ble publisert i 2021. Dette er foreløpig den siste større undersøkelsen av norsk barnevernspraksis etter de mange dommene mot Norge fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Alvik har bistått i mange barnevernssaker og foreldretvistsaker, både i og utenfor rettsapparatet. Advokat Alvik har utarbeidet en rekke rundskriv og veiledere for helsetjenestene. Blant annet har hun hatt ansvar for de juridiske delene av Helsedirektoratets veileder om barn som pårørerende, retningslinjer for overgrepsmottak, rundskriv til pasient- og brukerrettighetsloven samt juridisk tilretteleggelse for elektroniske pasientjournaler og ulike kvalitetsregistre innen helsetjenestene.

 Hun har også hatt fortolknings- og forvaltningsansvar for taushetsplikt-og personvernregelverket innen helsetjenstene. Alvik har videre vært ansvarlig for retningslinjer til landets kontrollkommisjoner innen psykisk helsevern og for arrangering av den årlige kontroll- kommisjonskonferansen. Hun har prosedert en rekke saker om tvungent psykisk helsevern både for staten og senere for pasienter.

Alvik  bistår i helserettslige saker, både på vegne av pasienter i møte med helsevesenet og på vegne av helsepersonell som har behov for juridisk bistand, for eksempel i forbindelse med sanksjoner fra Statens helsepersonellnemnd. Advokat Ingunn Alvik er videre sammen med Bente Ohnstad forfatter for Karnovs lovkommentarer til helse- og omsorgstjensteloven.

Alvik har også betydelig erfaring som advokat innen personskadeerstatning. Hun har håndert mange saker om erstatning på grunnlag av bilansvar, yrkesskader, pasient- skader og voldsoffererstatning. Alvik tar også saker om arbeidsgiveransvar og organansvar knyttet til mobbing og mangelfull oppfølging fra kommuner og staten. Hun har hatt ansvaret for undervisning i erstatningsrett ved Universitetet i Sørøst-Norge i seks år.

Alvik har betydelig kompetanse på opplæringsloven kapittel 9A og mobbesaker, både som følge av undervisning og advokatoppdrag. Hun håndterer også alvorlige
mobbesaker overfor media ved behov.

Alvik skrev sin hovedoppgave om familiehensynsprinsippet i arbeidslivet og hensynet til barnets rett til omsorg da hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Kontakt:

Tel.:

922 574 75

E-post:

ingunn@arsl.no

Send oss en melding

Scroll to Top